mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy

Konkurs: Oferta pracy nr 1/2021

Referent - 1 etat [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.12.2021, 16:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.12.2021, 15:00 [minął]
Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Płocku

Płock, 6 grudnia 2021 roku

BP.1100.1.2021

Dyrektor
Biblioteki Pedagogicznej w Płocku
z siedzibą w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku:

Referent
(nazwa stanowiska pracy)
1 etat
(wymiar czasu pracy)

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1) niezbędne:

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba, która zostanie wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do dostarczenia z Krajowego Rejestru Karnego zapytania o udzielenie informacji o osobie);
- nieposzlakowana opinia;
- wykształcenie średnie;
- umiejętność redagowania pism;
- umiejętność obsługi programów biurowych oraz urządzeń biurowych;

2) dodatkowe:

- mile widziane wykształcenie wyższe;
- mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
- umiejętność analitycznego myślenia,
- umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku pracy;
- samodzielność;
- odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, sumienność;
- elastyczność, zdolność szybkiego reagowania na zmiany;
- umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania problemów w środowisku pracy;
- kultura osobista.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie Kancelarii Biblioteki:

 • odbiór, rejestracja i rozdział korespondencji przychodzącej,
 • wysyłanie korespondencji wychodzącej,
 • przygotowywanie zapotrzebowania na usługi pocztowe w ramach tzw. zakupów wspólnych;

- bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Bibliotece, w szczególności w zakresie doboru klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia ich akt;

- prowadzenie Sekretariatu Biblioteki:

 • przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogólnych informacji,
 • organizowanie spotkań, narad i konferencji z udziałem dyrektora Biblioteki,
 • obsługa poczty elektronicznej i serwisów internetowych,
 • przyjmowanie i przekierowywanie rozmów telefonicznych,
 • prowadzenie terminarza spotkań dyrektora Biblioteki,
 • wykonywanie innych typowych prac związanych z sekretariatem według zaistniałych potrzeb;

- prowadzenie rejestru oraz sporządzanie poleceń wyjazdów służbowych;

- kontakty z organem prowadzącym związane z realizacją tzw. zakupów wspólnych oraz czuwanie nad ich realizacją w jednostce.

 1. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe;
- kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających staż pracy (w przypadku osób pozostających w zatrudnieniu – zaświadczenie o zatrudnieniu z obecnego miejsca pracy);
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.);
- wypełnione oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o pracę na stanowiskach urzędniczych w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku;
- adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, żeby poinformować o spełnieniu wymagań formalnych oraz zaprosić do dalszego etapu rekrutacji.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

 1. Warunki pracy na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego. Praca w budynku, w którym mieści się siedziba Biblioteki, przy ul. Gałczyńskiego 26 w Płocku na I piętrze. Budynek, w którym mieści się Biblioteka w Płocku wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych, ale tylko do poziomu parteru. Długotrwała praca przy komputerze i monitorze ekranowym w wymuszonej pozycji ciała (możliwe przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego). Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poszczególnych piętrach nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem parteru. Planowane zatrudnienie od dnia 1 stycznia 2022 roku.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent” na adres:

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
KADRY

lub dostarczyć do Biblioteki Pedagogicznej w Płocku do Kadr w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 20 grudnia 2021 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Biblioteki najpóźniej do dnia 20 grudnia 2021 roku do godziny 16.00. Oferty złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani e-mailowo lub telefonicznie. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Formularz kwestionariusza osobowego oraz wymagane oświadczenie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o jego wyniku będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Płocku (www.bpplock.pl) przez co najmniej 3 miesiące.

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku (Kadry – pokój z napisem „Administracja”).

 1. Klauzula informacyjna:

1) Administratorem danych osobowych kandydatów jest Biblioteka Pedagogiczna w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, tel. 24 366 53 70, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iod@bpplock.pl.

3) Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wymienione w niniejszym ogłoszeniu i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na podstawie obowiązku ciążącego na administratorze, zgodnie z przepisami prawa tj. art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) i art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) albo dobrowolnej zgody.

5) Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych spowoduje, że wzięcie udziału w rekrutacji nie będzie możliwe. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne. Wyrażenie zgody może być odwołane w dowolnym czasie.

6) Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26,
09-400 Płock, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko referenta”.

7) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania w imieniu Administratora, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.

8) Kandydatom przysługuje prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili w postaci oświadczenia przesłanego na adres e-mail: iod@bpplock.pl.

9) Dane osobowe kandydata nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10) Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

11) Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez 3 m-ce, po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Ogłoszenie o naborze (wersja PDF)

Kwestionariusz osobowy (plik w formacie PDF)

Oświadczenia (plik w formacie PDF)

Opublikowano dnia: 06.12.2021 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:


bip.gov.pl