mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy

Konkurs: Oferta pracy nr 3/2020

Referent - 1 etat [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 22.05.2020, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.05.2020, 12:00 [minął]
Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Płocku

Płock, 8 maja 2020 roku

BP.1100.3.2020

Dyrektor
Biblioteki Pedagogicznej w Płocku
z siedzibą w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku:

Referent
(nazwa stanowiska pracy)
1 etat
(wymiar czasu pracy)

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1) niezbędne:

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba, która zostanie wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do dostarczenia z Krajowego Rejestru Karnego zapytania o udzielenie informacji o osobie);- nieposzlakowana opinia;
- wykształcenie średnie;
- umiejętność redagowania pism;
- umiejętność obsługi programów biurowych oraz urządzeń biurowych;

2) dodatkowe:

- mile widziane wykształcenie wyższe;
- umiejętność analitycznego myślenia,
- umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku pracy;
- samodzielność;
- odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, sumienność;
- elastyczność, zdolność szybkiego reagowania na zmiany;
- umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania problemów w środowisku pracy;
- kultura osobista.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie Kancelarii Biblioteki:

 • odbiór, rejestracja i rozdział korespondencji przychodzącej,
 • wysyłanie korespondencji wychodzącej,
 • przygotowywanie zapotrzebowania na usługi pocztowe w ramach tzw. zakupów wspólnych;

- bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Bibliotece, w szczególności w zakresie doboru klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia ich akt;

- prowadzenie Sekretariatu Biblioteki:

 • przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogólnych informacji,
 • organizowanie spotkań, narad i konferencji z udziałem dyrektora Biblioteki,
 • obsługa poczty elektronicznej i serwisów internetowych,
 • przyjmowanie i przekierowywanie rozmów telefonicznych,
 • prowadzenie terminarza spotkań dyrektora Biblioteki,
 • wykonywanie innych typowych prac związanych z sekretariatem według zaistniałych potrzeb;

  - prowadzenie rejestru oraz sporządzanie poleceń wyjazdów służbowych;
  - kontakty z organem prowadzącym związane z realizacją tzw. zakupów wspólnych oraz czuwanie nad ich realizacją w jednostce.

 1. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe;
- kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających staż pracy (w przypadku osób pozostających w zatrudnieniu – zaświadczenie o zatrudnieniu z obecnego miejsca pracy);
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
- wypełnione oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o pracę na stanowiskach urzędniczych w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku;
- adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, żeby poinformować o spełnieniu wymagań formalnych oraz zaprosić do dalszego etapu rekrutacji.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

 1. Warunki pracy na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego. Praca w budynku, w którym mieści się siedziba Biblioteki, przy ul. Gałczyńskiego 26 w Płocku na I piętrze. Budynek, w którym mieści się Biblioteka w Płocku wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych, ale tylko do poziomu parteru. Długotrwała praca przy komputerze i monitorze ekranowym w wymuszonej pozycji ciała (możliwe przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego). Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poszczególnych piętrach nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem parteru.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent” na adres:

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock

lub dostarczyć do Biblioteki Pedagogicznej w Płocku do Sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 22 maja 2020 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Biblioteki najpóźniej do dnia 22 maja 2020 roku do godziny 15.00. Oferty złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani e-mailowo lub telefonicznie. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Formularz kwestionariusza osobowego oraz wymagane oświadczenie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o jego wyniku będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku oraz opublikowana

w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Płocku (www.bpplock.pl) przez co najmniej 3 miesiące.

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku (Kadry – pokój z napisem „Administracja”).

 1. Klauzula informacyjna:
 1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Biblioteka Pedagogiczna w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, tel. 24 366 53 70, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora możliwy jest za pomocą adresu e-mail: a.mazurkiewicz@bpplock.pl.
 1. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wymienione w niniejszym ogłoszeniu i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na podstawie art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) i art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
 1. Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych spowoduje, że wzięcie udziału w rekrutacji nie będzie możliwe.
 1. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26, 09-400 Płock, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko referenta”.
 1. Kandydatom przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili w postaci oświadczenia przesłanego na adres e-mail: a.mazurkiewicz@bpplock.pl.
 1. Dane osobowe kandydata nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 1. Dane osobowe kandydata będą przechowywane do 3 m-cy w przypadku o którym mowa jest w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.:
  Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Ogłoszenie o naborze (wersja PDF)

Kwestionariusz osobowy (plik w formacie PDF)

Oświadczenia (plik w formacie PDF)

Opublikowano dnia: 08.05.2020 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

Płock, 27 maja 2020 roku
(miejscowość i data)

BP.1100.3.2020

Informacja
dotycząca naboru ogłoszonego w dniu 8 maja 2020 roku
na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent 1 etat
(nazwa stanowiska pracy i wymiar czasu pracy)

Działając na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 22/2018 Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Płocku z dnia 27 grudnia 2018 roku unieważniam postępowanie w sprawie naboru na stanowisko referenta w wymiarze etatu – 1/1 w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku.

Informacja dotycząca naboru (plik w formacie PDF)bip.gov.pl