mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy

Konkurs: Oferta pracy nr 2/2020

Referent - 1 etat [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 24.03.2020, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.03.2020, 15:00 [minął]
Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Płocku

Płock, 10 marca 2020 roku


BP.1100.2.2020

Dyrektor
Biblioteki Pedagogicznej w Płocku
z siedzibą w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku:

Referent
(nazwa stanowiska pracy)
1 etat
(wymiar czasu pracy)


1.    Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
1) niezbędne:
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba, która zostanie wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do dostarczenia z Krajowego Rejestru Karnego zapytania o udzielenie informacji o osobie);
- nieposzlakowana opinia;
- wykształcenie średnie;
- umiejętność redagowania pism;
- umiejętność obsługi programów biurowych oraz urządzeń biurowych;
2) dodatkowe:             
- mile widziane wykształcenie wyższe;
- umiejętność analitycznego myślenia,
- umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku pracy;
- samodzielność;
- odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, sumienność;
- elastyczność, zdolność szybkiego reagowania na zmiany;
- umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania problemów w środowisku pracy;
- kultura osobista.

2.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- prowadzenie Kancelarii Biblioteki:
•    odbiór, rejestracja i rozdział korespondencji przychodzącej,
•    wysyłanie korespondencji wychodzącej,
•    przygotowywanie zapotrzebowania na usługi pocztowe w ramach tzw. zakupów wspólnych;
- bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Bibliotece,
w szczególności w zakresie doboru klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia ich akt;
- prowadzenie Sekretariatu Biblioteki:
•    przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogólnych informacji,
•    organizowanie spotkań, narad i konferencji z udziałem dyrektora Biblioteki,
•    obsługa poczty elektronicznej i serwisów internetowych,
•    przyjmowanie i przekierowywanie rozmów telefonicznych,
•    prowadzenie terminarza spotkań dyrektora Biblioteki,
•    wykonywanie innych typowych prac związanych z sekretariatem według zaistniałych potrzeb;
- prowadzenie rejestru oraz sporządzanie poleceń wyjazdów służbowych;
- kontakty z organem prowadzącym związane z realizacją tzw. zakupów wspólnych oraz czuwanie nad ich realizacją w jednostce.


3.    Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe;
- kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających staż pracy (w przypadku osób pozostających w zatrudnieniu – zaświadczenie o zatrudnieniu z obecnego miejsca pracy);
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
- wypełnione oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o pracę na stanowiskach urzędniczych w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku;
- adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, żeby poinformować o spełnieniu wymagań formalnych oraz zaprosić do dalszego etapu rekrutacji.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

4.    Warunki pracy na stanowisku:
Praca administracyjno-biurowa z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego. Praca w budynku, w którym mieści się siedziba Biblioteki, przy
ul. Gałczyńskiego 26 w Płocku na I piętrze. Budynek, w którym mieści się Biblioteka w Płocku wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych, ale tylko do poziomu parteru. Długotrwała praca przy komputerze i monitorze ekranowym w wymuszonej pozycji ciała (możliwe przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego). Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poszczególnych piętrach nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem parteru.

5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%.

6.    Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent” na adres:

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock

lub dostarczyć do Biblioteki Pedagogicznej w Płocku do Sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 24 marca 2020 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej
w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Biblioteki najpóźniej do dnia 24 marca 2020 roku do godziny 15.00. Oferty złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani e-mailowo lub telefonicznie. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Formularz kwestionariusza osobowego oraz wymagane oświadczenie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.


Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o jego wyniku będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku oraz opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Płocku (www.bpplock.pl) przez co najmniej 3 miesiące.

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie
3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Bibliotece Pedagogicznej
w Płocku (Kadry – pokój z napisem „Administracja”).

7.    Klauzula informacyjna:

1.    Administratorem danych osobowych kandydatów jest Biblioteka Pedagogiczna w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, tel. 24 366 53 70, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2.    Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora możliwy jest za pomocą adresu e-mail: a.mazurkiewicz@bpplock.pl.

3.    Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wymienione w niniejszym ogłoszeniu i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4.    Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na podstawie art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn.: Dz. U.
z 2019 r. poz. 1040) i art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

5.    Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych spowoduje, że wzięcie udziału w rekrutacji nie będzie możliwe.

6.    Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26,
09-400 Płock, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko referenta”.   
 
7.    Kandydatom przysługuje prawo do:
•    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
•    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
•    przenoszenia danych,
•    wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
•    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili    w   postaci oświadczenia przesłanego na adres e-mail: a.mazurkiewicz@bpplock.pl.

8.    Dane osobowe kandydata nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.    Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

10.    Dane osobowe kandydata będą przechowywane do 3 m-cy w przypadku o którym mowa jest w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Ogłoszenie o naborze (wersja PDF)

Kwestionariusz osobowy (plik w formacie PDF)

Oświadczenia (plik w formacie PDF)

Opublikowano dnia: 10.03.2020 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

Płock, 27 marca 2020 roku

BP.1100.2.2020

Informacja
dotycząca naboru ogłoszonego w dniu 10 marca 2020 roku
na wolne stanowisko urzędnicze
referent w wymiarze etatu – 1/1

Działając na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 22/2018 Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Płocku z dnia 27 grudnia 2018 roku unieważniam postępowanie w sprawie naboru na stanowisko referenta w wymiarze etatu – 1/1 w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku.bip.gov.pl