mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy

Konkurs: Oferta pracy nr 1/2019

Informatyk [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 12.02.2019, 18:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.02.2019, 15:00 [minął]
Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Płocku

Płock, 29 stycznia 2019 roku

Oferta pracy Nr 1/2019
Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Informatyk

wymiar etatu – 1/1

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

a) niezbędne:

- obywatelstwo polskie;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba, która zostanie wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do dostarczenia z Krajowego Rejestru Karnego zapytania o udzielenie informacji o osobie);
- wykształcenie wyższe (brak wymaganego stażu pracy) lub wykształcenie średnie oraz co najmniej 3 lata stażu pracy;
- znajomość przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej;
- praktyczna znajomość języka SQL i administracji serwerem MS SQL w stopniu podstawowym;
- znajomość języków programowania HTML;
- znajomość systemów rodziny Linux;
- znajomość środowiska Windows;
- znajomość baz danych MS SQL, My SQL;
- umiejętność analizy logów w zakresie warstwy L2, L3 przesyłu danych;
- nieposzlakowana opinia

b) dodatkowe:
- preferowane studia wyższe: informatyka lub pokrewne;
- znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym;
- umiejętność analitycznego myślenia oraz umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
- elastyczność, zdolność szybkiego reagowania na zmiany;
- umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania problemów w środowisku pracy;
- kultura osobista

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu informatycznego i istniejących sieci komputerowych;
- administrowanie bazami danych, serwerami, oprogramowaniem zainstalowanym w Bibliotece;
- monitorowanie zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych;
- serwisowanie sprzętu komputerowego;
- pozbawianie zapisu danych osobowych lub uszkadzanie w sposób uniemożliwiający odczytanie nośników, które przeznaczone są do likwidacji;
- prowadzenie elektronicznej archiwizacji i zabezpieczanie baz danych na nośnikach informatycznych;
- prowadzenie rejestru zawartych umów oprogramowania, stosowanych systemów i programów;
- prowadzenie ewidencji sprzętu teleinformatycznego;
- prowadzenie rejestru licencji oprogramowania;
- współpraca z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie zakupów sprzętu i oprogramowania na potrzeby Biblioteki;
- współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za tzw. zakupy wspólne w zakresie zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń znajdujących się w Bibliotece;
- prowadzenie strony internetowej Biblioteki;
- redagowanie BIP Biblioteki;
- współpraca z bibliotekarzem systemowym w zakresie funkcjonowania Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką PROLIB;
- współpraca z bibliotekarzami systemowymi oraz informatykami z innych bibliotek pedagogicznych województwa mazowieckiego;
- współpraca z innymi pracownikami Biblioteki przy opracowywaniu projektów graficznych;
- szkolenie innych pracowników Biblioteki w zakresie bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych w jednostce;
- pełnienie dyżurów w Pracowni Komputerowej – w przypadku uzasadnionej potrzeby związanej z zastępstwem pracownika Wydziału, w obrębie którego zorganizowana jest Pracownia Komputerowa;
- realizacja zadań obronnych w Bibliotece

 1. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;
- list motywacyjny – własnoręcznie podpisany;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe;
- kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających staż pracy (w przypadku osób pozostających w zatrudnieniu – zaświadczenie o zatrudnieniu z obecnego miejsca pracy);
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.);
- wypełnione oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o pracę na stanowiskach urzędniczych w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku;
- adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, żeby poinformować o spełnieniu wymagań formalnych oraz zaprosić do dalszego etapu rekrutacji.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

 1. Warunki pracy na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku, w którym mieści się siedziba Biblioteki, przy ul. Gałczyńskiego 26 w Płocku. Budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych. Przewidywane wyjazdy do Filii Biblioteki w Gostyninie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze – informatyk – Oferta pracy Nr 1/2019” na adres:

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock

lub dostarczyć do Biblioteki Pedagogicznej w Płocku (do Kadr – pokój z napisem „Administracja”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 12 lutego 2019 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Biblioteki najpóźniej do dnia 12 lutego 2019 roku do godziny 18.00. Oferty złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani e-mailowo lub telefonicznie. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Formularz kwestionariusza osobowego oraz wymagane oświadczenie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o jego wyniku będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Płocku (www.bpplock.pl) przez co najmniej 3 miesiące.

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku (Kadry – pokój z napisem „Administracja”).

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Biblioteka Pedagogiczna w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora możliwy jest za pomocą adresu e-mail: a.mazurkiewicz@bpplock.pl.
 1. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wymienione w niniejszym ogłoszeniu i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydatów jest art. 6 pkt. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn.: Dz. U.
  z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) i art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)
 1. Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ale nie podanie danych spowoduje, że wzięcie udziału w rekrutacji nie będzie możliwe.
 1. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w dokumentach aplikacyjnych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26,
  09-400 Płock, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”
 1. Kandydatom przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili w postaci oświadczenia przesłanego na adres e-mail: a.mazurkiewicz@bpplock.pl.
 1. Dane osobowe kandydata nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane do państw trzecich.
 1. Dane osobowe kandydata będą przechowywane do 3 m-cy w przypadku o którym mowa jest w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.), po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Wersja PDF

Kwestionariusz osobowy.

Oświadczenia

Opublikowano dnia: 29.01.2019 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

Informacja
dotycząca naboru ogłoszonego w dniu 29 stycznia 2019 roku
na wolne stanowisko urzędnicze
informatyk w wymiarze etatu – 1/1 (Oferta pracy Nr 1/2019)

Działając na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 22/2018 Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Płocku z dnia 27 grudnia 2018 roku unieważniam postępowanie w sprawie naboru na stanowisko informatyka w wymiarze etatu – 1/1 (Oferta pracy Nr 1/2019) w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku.

Informacja o wynikach naboru (Wersja PDF)bip.gov.pl