mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy

Konkurs z dnia 05.05.2015 usunięty

Konkurs: Konkurs

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Płocku [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 19.05.2015, 16:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.05.2015, 15:00 [minął]
Organizator: Zarząd Województwa Mazowieckiego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Województwa Mazowieckiego

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26, 09-400 Płock.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania określone w ust. 2 i 3.
2. Stanowisko dyrektora może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który spełnia łącznie
następujące wymagania:
 1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania
  stanowiska nauczyciela w bibliotece pedagogicznej;
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu
  zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy
  dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
  a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;
 5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
  Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357), a w przypadku nauczyciela
  akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu
  postępowanie dyscyplinarne;
 7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa
  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
  publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168).
3. Stanowisko dyrektora może być powierzone również:
 1. nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, zatrudnionemu na stanowisku wymagającym kwalifikacji
  pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji
  Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycielowi
  mianowanemu lub dyplomowanemu urlopowanemu lub zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy
  na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 167)
  i spełniającemu wymagania określone w ust. 2 pkt 1-3 i 5-9;
 2. osobie niebędącej nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii
  Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
  b) ukończyła studia magisterskie,
  c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku
  kierowniczym,
  d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
  e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub postępowanie dyscyplinarne,
  f) spełnia wymagania określone w ust. 2 pkt 2, 5, 7 i 9.
4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Pedagogicznej
  w Płocku;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu
  potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
  wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
  wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończenia studiów
  podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu
  zarządzania oświatą;
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
  kierowniczym;
 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
  publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 186);
 10. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela
  mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 11. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku
  zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 12. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
  26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357) lub w art. 140
  ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) -
  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 13. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych -
  w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 14. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 i 1662 ) w celach
  przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu, adresem e-mail i dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Płocku"
na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.

Dzień 19 maja 2015 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany,
jeśli oferta wpłynie do Urzędu najpóźniej w dniu 19 maja 2015 r. do godziny 16:00.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Na żądanie organu prowadzącego Bibliotekę Pedagogiczną w Płocku, kandydat jest obowiązany przedstawić
oryginały dokumentów, których potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zostały załączone do oferty
konkursowej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji określają Zasady pracy komisji konkursowej.

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel./fax (24) 366 53 70
e-mail: bpplock@bp1.plock.edu.pl
www.bp.plock.edu.pl


Wersja PDF. Wersja PDF.

Opublikowano dnia: 05.05.2015 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


bip.gov.pl