mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy

Konkurs z dnia 25.08.2014 usunięty 03.01.2022

Konkurs: Oferta pracy nr 3/2014

Informatyk [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 04.09.2014, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05.09.2014, 15:30 [minął]
Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Plocku

Oferta pracy nr 3/2014

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Płocku

09-400 Płock, ul. Gałczyńskiego 26
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: informatyk
w wymiarze 1,0 etat (40 godzin tygodniowo)

1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a) niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie średnie o kierunku : informatyka lub pokrewnym,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku informatyka minimum 5 lat,
 • znajomość: ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • praktyczna znajomość języka SQL i administracji serwerem MS SQL,
 • znajomość języków programowania HTML,
 • umiejętność wykorzystywania API WebServices etc.,
 • znajomość systemów rodziny Linux,
 • znajomość środowiska Windows,
 • znajomość baz danych MS SQL, MY SQL,
 • umiejętność analizy logów w zakresie warstwy L2, L3 przesyłu danych.
b) dodatkowe:
 • komunikatywność, systematyczność, obowiązkowość, terminowość,
 • umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania problemów w środowisku pracy,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • instalacja i konfiguracja nowych systemów dla potrzeb Biblioteki,
 • instalacja i aktualizacja istniejących systemów w Bibliotece,
 • zapewnienie ciągłości pracy systemów w Bibliotece,
 • administrowanie stroną WWW Biblioteki,
 • redagowanie BIP Biblioteki,
 • diagnostyka i wsparcie techniczne w zakresie rozwiązywania problemów związanych z komputerami oraz urządzeń peryferyjnych,
 • szkolenia pracowników Biblioteki w zakresie posługiwania się i korzystania z systemów oraz programów posiadanych przez Bibliotekę,
 • udzielanie współpracownikom wsparcia i pomocy w obsłudze programów komputerowych oraz sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w Bibliotece,
 • stała opieka nad sprzętem i oprzyrządowaniem będącym na wyposażeniu Biblioteki, dbałość o ich sprawność techniczną, dokonywanie drobnych napraw,
 • uczestniczenie w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi .

3. Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae
 2. list motywacyjny
 3. kwestionariusz osobowy
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 7. kserokopie zaświadczeń o kursach, szkoleniach
 8. kserokopie dokumentów poświadczających zatrudnienie (zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia)
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym – informatyk
 10. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 11. kopie dokumentów potwierdzających orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku, gdy kandydat chce skorzystać z uprawnień wynikających z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)
 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn zm.)

4. Warunki pracy na danym stanowisku:
 • praca przy komputerze praca przy komputerze,
 • sprawność manualna i ruchowa ze względu na konieczność chodzenia do stanowisk komputerowych w różnych lokalizacjach w budynku oraz dojazd do filii.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku nie przekroczył 6%.

6. Doręczenie aplikacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy doręczyć na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Płocku, 09 - 400 Płock, ul. Gałczyńskiego 26, z dopiskiem „Oferta nr 3/2014 – informatyk” w terminie 10 dni od dnia opublikowania w BIP Biblioteki Pedagogicznej w Płocku www.bp.plock.edu.pl oraz na tablicy informacyjnej w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku. Aplikacje, które wpłyną po tym terminie lub bez kompletu dokumentów, nie będą rozpatrywane. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku oraz opublikowanie w BIP Biblioteki Pedagogicznej w Płocku www.bp.plock.edu.pl przez co najmniej 3 miesiące.

Złożonych dokumentów Biblioteka nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel./fax (24) 366 53 70
e-mail: bpplock@bp1.plock.edu.pl
www.bp.plock.edu.pl


Wersja PDF. Wersja PDF.

Wersja PDF. Kwestionariusz.

Opublikowano dnia: 25.08.2014 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


bip.gov.pl