mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy

Konkurs z dnia 18.02.2014 usunięty 21.09.2020

Konkurs: 1/2014 Starszy informatyk, pełen etat

Starszy informatyk [Nierozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 04.03.2014, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 07.03.2014, 15:00 [minął]
Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Płocku

Oferta pracy nr 1/2014

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Płocku

09-400 Płock, ul. Gałczyńskiego 26 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: starszy informatyk
w wymiarze 1,0 etat (40 godzin tygodniowo)

1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a) niezbędne:
 • obywatelstwo państwa członkowskiego UE,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku: informatyka lub pokrewnym,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku informatyka lub pokrewnym, minimum 5 lat,
 • znajomość: ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • praktyczna znajomość języka SQL i administracji serwerem MS SQL,
 • znajomość języków programowania HTML,
 • umiejętność wykorzystywania API WebServices etc.,
 • znajomość systemów rodziny Linux,
 • znajomość środowiska Windows,
 • znajomość baz danych MS SQL, MY SQL,
 • umiejętność analizy logów w zakresie warstwy sygnalizacji L2, L3 oraz przesyłu danych.
b) dodatkowe:
 • komunikatywność, systematyczność, obowiązkowość, terminowość,
 • umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania problemów w środowisku pracy,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. administrowanie stroną WWW Biblioteki,
 2. redagowanie BIP Biblioteki,
 3. instalacja i konfiguracja nowych systemów dla potrzeb Biblioteki,
 4. instalacja i aktualizacja istniejących systemów w Bibliotece,
 5. zapewnienie ciągłości pracy systemów w Bibliotece,
 6. zarządzanie kopiami zapasowymi,
 7. diagnostyka i wsparcie techniczne w zakresie rozwiązywania problemów związanych z komputerami oraz urządzeń peryferyjnych,
 8. szkolenia pracowników Biblioteki w zakresie posługiwania się i korzystania z systemów oraz programów posiadanych przez Bibliotekę,
 9. udzielanie współpracownikom wsparcia i pomocy w obsłudze programów komputerowych oraz sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w Bibliotece,
 10. stała opieka nad sprzętem i oprzyrządowaniem będącym na wyposażeniu Biblioteki, dbałość o ich sprawność techniczną, dokonywanie drobnych napraw,
 11. uczestniczenie w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

3. Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 7. kserokopie zaświadczeń o kursach, szkoleniach,
 8. kserokopie dokumentów poświadczających zatrudnienie (zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym – starszy informatyk.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”.


4.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku nie przekroczył 6%.

5. Doręczenie aplikacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy doręczyć na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Płocku, 09-400 Płock, ul. Gałczyńskiego 26, z dopiskiem „Oferta nr 1/2014 – starszy informatyk” w terminie 14 dni od dnia opublikowania w BIP Biblioteki Pedagogicznej w Płocku www.bp.plock.edu.pl oraz na tablicy informacyjnej w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku. Aplikacje, które wpłyną po tym terminie lub bez kompletu dokumentów, nie będą rozpatrywane. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku oraz opublikowanie w BIP Biblioteki Pedagogicznej w Płocku www.bp.plock.edu.pl przez co najmniej 3 miesiące.

Złożonych dokumentów Biblioteka nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel./fax (24) 366 53 70
e-mail: bpplock@bp1.plock.edu.pl
www.bp.plock.edu.pl


Wersja PDF. Wersja PDF.

Wersja PDF. Kwestionariusz.

Opublikowano dnia: 18.02.2014 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


bip.gov.pl