mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy

Wersja archiwalna z dnia 12.04.2018

Konkurs: Oferta pracy Nr 1/2018

Inspektor wymiar etatu – 1/1 [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 26.04.2018, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.04.2018, 15:00 [minął]
Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Płocku

Oferta pracy Nr 1/2018

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor wymiar etatu – 1/1
1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
a) niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba, która zostanie wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do dostarczenia z Krajowego Rejestru Karnego zapytania o udzielenie informacji o osobie),
- wykształcenie wyższe oraz co najmniej 2 lata stażu pracy albo wykształcenie średnie oraz co najmniej 4 lata stażu pracy,
- znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
- nieposzlakowana opinia,

b) dodatkowe:
- preferowane studia wyższe: prawo, administracja, bezpieczeństwo lub pokrewne,
- znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
- umiejętność analitycznego myślenia oraz umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- elastyczność, zdolność szybkiego reagowania na zmiany,
- zdolność do egzekwowania informacji, wyjaśnień, dokumentów,
- systematyczność, dokładność, obowiązkowość, terminowość, komunikatywność,
- kultura osobista

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Funkcja Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku, a od dnia 25 maja 2018 roku wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych na rzecz dwóch wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych: Biblioteki Pedagogicznej w Płocku oraz Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku, tj.:
- zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku oraz w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Płocku poprzez sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz przestrzegania zasad w niej określonych, zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
- prowadzenie niezbędnych rejestrów, ewidencji oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań i opracowań;
- koordynowanie zgłoszeń zbiorów danych do organu nadzoru;
- nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe;
- nadzór nad działaniami związanymi z ewentualnym naruszeniem systemu ochrony danych osobowych;
- prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

3. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
- list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,
- kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających staż pracy (w przypadku osób pozostających w zatrudnieniu – zaświadczenie o zatrudnieniu z obecnego miejsca pracy),
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o niekaralności,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
- adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, żeby poinformować o spełnieniu wymagań formalnych oraz zaprosić do dalszego etapu rekrutacji.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

4. Warunki pracy na stanowisku:
Praca administracyjno-biurowa z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie na rzecz dwóch wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego: Biblioteki Pedagogicznej w Płocku oraz Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%.

6. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor – Oferta pracy Nr 1/2018" na adres:

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock


lub dostarczyć do Biblioteki Pedagogicznej w Płocku (do Kadr – pokój z napisem "Administracja") w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 26 kwietnia 2018 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Biblioteki najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2018 roku do godziny 18.00. Oferty złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani e-mailowo lub telefonicznie. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego. Formularz kwestionariusza osobowego oraz wymagane oświadczenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o jego wyniku będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Płocku (www.bpplock.pl) przez co najmniej 3 miesiące.

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku (Kadry – pokój z napisem „Administracja”).

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Bibliotece jest:
Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock


Dane będą przetwarzane do celów naboru pracowników i nie będą udostępnianie podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Obowiązek podania danych osobowych przez kandydatów do pracy w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.Wersja PDF

Oświadczenia

Opublikowano dnia: 12.04.2018 Zobacz wersję aktualnądrukuj


bip.gov.pl