mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy

Wersja archiwalna z dnia 09.01.2013

Konkurs: 1/2013

Samodzielny referent (0,5 etatu) [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 21.01.2013, 14:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.01.2013, 14:00 [minął]
Organizator: Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Płocku

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Płocku

09-400 Płock, ul. Gałczyńskiego 26

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: samodzielny referent

w wymiarze 0,5 etatu (20 godzin tygodniowo)

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
  1. niezbędne:
   • obywatelstwo państwa członkowskiego UE,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku: prawo lub administracja w zakresie prawa, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
   • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • nieposzlakowana opinia,
   • znajomość: ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów regulujących zasady prowadzenia dokumentacji w sprawach pracowniczych,
  2. dodatkowe:
   • doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika ds. kadr oraz prowadzenia spraw kancelaryjnych,
   • znajomość obsługi komputera: pakiet biurowy (MS Office, OpenOffice, LibreOffice), w szczególności edytor tekstu (Word, Writer) i arkusz kalkulacyjny (Excel, Calc),
   • komunikatywność, systematyczność, obowiązkowość, terminowość,
   • umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania problemów w środowisku pracy.
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie pełnej obsługi dokumentacyjnej procesu zatrudnienia, przebiegu pracy i rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami placówki oświatowej,
  2. prowadzenie ewidencji, statystyki i informacji o zatrudnionych, w tym przy użyciu programu Symfonia Kadry,
  3. nadzór i kontrola przestrzegania przez pracowników zapisów Regulaminu pracy,
  4. prowadzenie ewidencji czasu pracy, wykorzystania urlopów pracowniczych, absencji i zwolnień od pracy,
  5. prowadzenie rejestru i wystawianie delegacji służbowych,
  6. przygotowanie dokumentów dotyczących nakładania na pracowników kar porządkowych, nagród,
  7. przygotowywanie dokumentów dotyczących przeszeregowań, podwyżek, innych zmian warunków pracy i/lub płacy,
  8. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, świadectw pracy po ustaniu zatrudnienia,
  9. nadzór nad terminowością wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych,
  10. sporządzanie sprawozdań o stanie zatrudnienia i o jego zmianach,
  11. prowadzenie innych spraw z zakresu spraw pracowniczych,
  12. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Bibliotece,
  13. zakup znaczków pocztowych i ich rozliczanie.
  14. prowadzenie ewidencji pozaksięgowej, pozabilansowej, środków trwałych w użyciu i środków trwałych Biblioteki,
  15. prowadzenie kancelarii Biblioteki – przyjmowanie i ewidencja korespondencji; ekspediowanie korespondencji na zewnątrz; kontrola przepływu korespondencji wewnątrz Biblioteki.
 3. Wymagane dokumenty:
  1. Curriculum Vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  7. kserokopie dokumentów poświadczających zatrudnienie (zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
  8. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie, wystawione przez lekarza medycyny pracy,
  9. inne dodatkowe dokumenty (kserokopie zaświadczeń o kursach, szkoleniach),
  10. oświadczenie że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 4. Doręczenie aplikacji.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy doręczyć na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Płocku, 09-400 Płock, ul. Gałczyńskiego 26, z dopiskiem „Oferta nr 1/2013 – samodzielny referent" w terminie 10 dni od dnia opublikowania w BIP Biblioteki Pedagogicznej w Płocku www.bp.plock.edu.pl oraz na tablicy informacyjnej w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku. Aplikacje, które wpłyną po tym terminie lub bez kompletu dokumentów, nie będą rozpatrywane. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.

  Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku oraz opublikowanie w BIP Biblioteki Pedagogicznej w Płocku www.bp.plock.edu.pl przez co najmniej 3 miesiące.

  Złożonych dokumentów Biblioteka nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Wersja PDF.Wersja PDF.
Wersja PDF.Kwestionariusz osobowy.
Opublikowano dnia: 09.01.2013 Zobacz wersję aktualnądrukuj


bip.gov.pl