mapa strony   |   kontakt   |

Regulamin Czytelni

BP.021 - 3/16

Zarządzenie Nr 3/2016
Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Płocku
z dnia 15 lutego 2016 roku

w sprawie zasad korzystania
z Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Płocku i jej Filii w Gostyninie

Na podstawie art. 14 ust. 4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.), art. 2 pkt 10 i art. 39 ust 1 Ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U z 2013 r. Nr 0, poz. 369) oraz Statutu Biblioteki Pedagogicznej w Płocku zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Płocku i jej Filii w Gostyninie stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2016 roku.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 3/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku
Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Płocku

Regulamin Czytelni
Biblioteki Pedagogicznej w Płocku i jej Filii w Gostyninie

I. Prawo i warunki korzystania.

 1. Ze zbiorów Czytelni mogą korzystać w szczególności kształcący się i doskonalący nauczyciele, studenci, uczniowie oraz wszystkie inne zainteresowane osoby.
 2. Czytelnik składa u dyżurującego bibliotekarza kartę biblioteczną i ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. Wierzchnie okrycia oraz teczki i torby należy zostawić w szatni. Biblioteka nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez czytelników w innym miejscu.
 4. W Czytelni można korzystać z komputera osobistego, bez prawa podłączenia do sieci lokalnej Biblioteki.
 5. W Czytelni obowiązuje cisza, nie wolno spożywać posiłków, pić napojów oraz korzystać z telefonów komórkowych w sposób zakłócający pracę innym czytelnikom.


II. Korzystanie ze zbiorów.

 1. Ze zbiorów Czytelni można korzystać na miejscu.
 2. Czytelnik może skorzystać z oferty „wypożyczeń krótkoterminowych” (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 3. Książki z księgozbioru podręcznego, czasopisma fachowe oraz inne materiały podaje wyłącznie bibliotekarz.
 4. Czytelnik jest zobowiązany poinformować dyżurującego bibliotekarza o wnoszeniu materiałów własnych do Czytelni.
 5. Nie wypożycza się do domu materiałów bibliotecznych dostarczonych z innych bibliotek w drodze wypożyczenia międzybibliotecznego.
 6. Kserokopii, skanowania materiałów i fotografowania własnym aparatem cyfrowym można dokonywać na terenie Biblioteki w granicach dopuszczonych przez prawo autorskie.
 7. Przed opuszczeniem Czytelni czytelnik zwraca książki lub czasopisma i otrzymuje dokument pozostawiony u bibliotekarza.
 8. Na piętnaście minut przed zamknięciem Czytelni nie są udostępniane materiały biblioteczne z magazynu.
 9. Na dziesięć minut przed zamknięciem Czytelni, czytelnik zwraca wszystkie materiały biblioteczne.
 10. Z Czytelni można korzystać w ustalonych godzinach. O zmianach godzin czytelnicy są informowani poprzez dodatkowe ogłoszenia.


III. Poszanowanie zbiorów.

 1. Czytelnik osobiście odpowiada za książki, czasopisma i inne materiały, z którymi powinien obchodzić się starannie.
 2. W przypadku dostrzeżenia braków i uszkodzeń materiałów czytelnik jest zobowiązany zgłosić ten fakt dyżurującemu bibliotekarzowi.
 3. Za uszkodzone zbiory czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyżurujący bibliotekarz.


IV. Przepisy końcowe

 1. Czytelnik może zwracać się do dyżurującego bibliotekarza o informacje dotyczące książek i czasopism oraz prosić o wskazówki, co do pracy z nimi.
 2. Bibliotekarz zobowiązany jest do udzielenia informacji związanych z pracą Czytelni
  i Działu Informacyjno-Bibliograficznego oraz pomocy w poszukiwaniu materiałów na określony temat.
 3. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów Regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa korzystania z Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje upoważniony bibliotekarz Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Płocku lub Kierownik Filii w Gostyninie. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.
 4. Sprawy sporne nieuregulowane postanowieniami niniejszego Regulaminu rozstrzyga dyżurujący bibliotekarz.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15 lutego 2016 roku zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Biblioteki Pedagogicznej w Płocku dnia 18 stycznia 2016 roku.

Dyrektor Biblioteki
Agnieszka Olczyk -Twardy

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Czytelni
Biblioteki Pedagogicznej w Płocku i jej Filii w Gostyninie

Zasady wypożyczania książek w ramach „wypożyczeń krótkoterminowych”:

1.Prawo do korzystania z „wypożyczeń krótkoterminowych” mają wszystkie osoby posiadające „złotą kartę” (Regulamin wypożyczania zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płocku i jej Filii).

2.Czytelnik korzystający z „wypożyczeń krótkoterminowych” ma obowiązek zapoznania się z zasadami wypożyczeń krótkoterminowych i złożenia oświadczenia (Załącznik nr 2 do Regulaminu Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Płocku i jej Filii w Gostyninie).

3.Wypożyczeń krótkoterminowych dokonuje się na trzydzieści minut przed zamknięciem Czytelni. Zwrotu wypożyczonych materiałów dokonuje się kolejnego dnia pracy Biblioteki do godziny 11.00.

4.Czytelnik ma prawo do jednorazowego wypożyczenia do 3 woluminów.

5.Wypożyczaniu nie podlegają encyklopedie, słowniki, atlasy, czasopisma oraz cenne
i poszukiwane zbiory. Decyzję o wypożyczeniu podejmuje dyżurujący bibliotekarz.

6.W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed terminem.

7.Nie wypożycza się książek z Czytelni, które są dostępne w Wypożyczalni.

8.Niedotrzymanie terminu i godziny zwrotu powoduje utratę „złotej karty”. Za każdy rozpoczynający się dzień po ustalonym terminie zwrotu, naliczana jest kara w wysokości 10 zł. Do czasu zwrotu i rozliczenia z Biblioteką, konto czytelnika będzie zablokowane.

9.Czytelnik, który zdecyduje się skorzystać z usługi „wypożyczeń krótkoterminowych” ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo książek oraz termin ich zwrotu.

10.W przypadku zagubienia lub zniszczenia książek czytelnik jest zobowiązany odkupić identyczną pozycję lub zapłacić równowartość jej aktualnej ceny rynkowej.

Załącznik Nr 2
do Regulaminu Czytelni
Biblioteki Pedagogicznej w Płocku i jej Filii w Gostyninie

Oświadczenie

Ja niżej podpisana/podpisany ............................................. oświadczam, iż zapoznałam/łem się z zasadami wypożyczeń krótkoterminowych Biblioteki Pedagogicznej w Płocku i jej Filii w Gostyninie (Załącznik nr 1 do Regulaminu Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Płocku i jej Filii w Gostyninie) i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Zobowiązuję się do zwrotu książek:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

w terminie do:

................................................................................................................................................................

......................................

(miejscowość i data)

......................................

(podpis)

......................................

(nr telefonu)

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15 lutego 2016 r. zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Biblioteki Pedagogicznej w Płocku w dniu 15 lutego 2016 r.

Wersja PDF. Wersja PDF.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agnieszka Olczyk-Twardy
Dokument z dnia: 15.02.2016
Dokument oglądany razy: 2 066
Opublikował: Piotr Presz
Publikacja dnia: 16.02.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl