mapa strony   |   kontakt   |

Regulamin Wypożyczalni

Regulamin wypożyczania zbiorów
Biblioteki Pedagogicznej w Płocku i jej Filii


§ 1. Charakter i zasięg działalności.

 1. Biblioteka Pedagogiczna dalej zwana Biblioteką – prowadzi działalność służącą w szczególności potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i innym osobom w miarę możliwości.
 2. Biblioteka macierzysta ma swoją siedzibę w Płocku, a jej Filia znajduje się w Gostyninie.
 3. Biblioteka obejmuje swym zasięgiem powiaty: ziemski płocki, grodzki płocki, gostyniński, sierpecki.

§ 2. Prawa i warunki korzystania z Wypożyczalni.

 1. Podstawą zapisu do Wypożyczalni Biblioteki jest okazanie dowodu tożsamości. Przez dowód tożsamości rozumie się dowód osobisty, prawo jazdy lub legitymację. Dane czytelnika są konieczne do prowadzonej w Bibliotece statystyki, z zachowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Czytelnik poprzez złożenie własnoręcznego podpisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów bibliotecznych oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu wypożyczania zbiorów. Osoba, która nie wyrazi zgody, nie może być zapisana.
 3. Czytelnik przy zapisie otrzymuje bezpłatnie Kartę biblioteczną. Za wystawienie duplikatu karty Biblioteka pobiera opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem opłat regulaminowych stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Zagubienie karty bibliotecznej należy bezzwłocznie zgłosić w celu jej unieważnienia i zablokowania konta
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Wypożyczalnię o zmianie danych koniecznych do prowadzenia korespondencji.
 6. Studenci, którzy rozliczają się z Biblioteką na podstawie karty obiegowej, uzyskują na niej podpis z chwilą całkowitego rozliczenia się z Biblioteką i Filią i wpłacenia ewentualnych należności.

§ 3. Wypożyczenia.

 1. Czytelnik wypożycza książki na własną Kartę biblioteczną.
 2. Nauczyciele mogą wypożyczyć nie więcej niż 5 książek /woluminów/ na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Pozostali czytelnicy mogą wypożyczyć nie więcej niż 3 książki /woluminy/ na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 4. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z Biblioteki za pośrednictwem wskazanego przez siebie pełnomocnika.
 5. Czytelnik wypożycza książki na własną Kartę biblioteczną.

§ 4. Przetrzymywanie zbiorów.

 1. Za przetrzymywanie książek i innych materiałów ponad termin określony w § 3 ust. 2 i 3, wysyłane upomnienia oraz dodatkową korespondencję z tego tytułu, od Czytelnika pobiera się opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem opłat regulaminowych stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Czytelnik przetrzymujący książki i inne materiały biblioteczne ma zablokowane konto do czasu ich zwrotu i uregulowania zobowiązań.
 3. Jeżeli Czytelnik odmawia zwrotu książek i innych materiałów bibliotecznych po upływie regulaminowego terminu lub uiszczenia opłat Biblioteka dochodzi swoich roszczeń drogą przewidzianą obowiązującym prawem.
 4. Nieotrzymanie upomnienia oraz wszelkie zaburzenia w dostarczaniu przypomnień drogą komputerową nie zwalnia Czytelnika z konieczności zwrotu i uiszczenia kary od wypożyczonych materiałów.

§ 5. Zagubienie lub zniszczenie wypożyczonych zbiorów.

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek.
 2. Czytelnik i dyżurny bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. w przypadku dostrzeżenia braków i uszkodzeń czytelnik zobowiązany jest zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.
 3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczną pozycję albo zapłacić jej aktualną wartość rynkową lub antykwaryczną, jednak nie mniej niż 50,00 zł.
 4. Za zgodą Biblioteki może być dostarczona inna uzgodniona z bibliotekarzem pozycja.
 5. Powyższe zasady stosuje się również w odniesieniu do innych rodzajów zbiorów bibliotecznych.

§ 6. Porady i informacje.

 1. Czytelnik ma prawo zwrócić się do dyżurującego bibliotekarza z prośbą o pomoc związaną z poszukiwaniem materiałów.
 2. Bibliotekarz ma obowiązek udzielić informacji związanych z pracą Biblioteki.

§ 7. Życzenia i zażalenia czytelników.

 1. Wszystkie życzenia i zażalenia Czytelnik wpisuje do księgi życzeń i zażaleń, która znajduje się w Wypożyczalni.

§ 8. Przepisy końcowe.

 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje upoważniony bibliotekarz Wypożyczalni Biblioteki w Płocku lub Kierownik Filii. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.
 2. Sprawy nieuregulowane postanowieniami niniejszego Regulaminu rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Biblioteki Pedagogicznej w Płocku w dniu 16 grudnia 2013 r.

Wersja PDFWersja PDF.

Aneks Nr 1

z dnia 14 września 2015 roku

do Regulaminu wypożyczania zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Płocku i jej Filii

§ 1

Dotychczasowy zapis § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Podstawą zapisu do Wypożyczalni Biblioteki jest okazanie dowodu tożsamości. Przez dowód tożsamości rozumie się dowód osobisty, prawo jazdy lub legitymację. Dane czytelnika są konieczne do prowadzonej w Bibliotece statystyki, z zachowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku posiadania przez czytelnika dowodu osobistego bez adresu zameldowania, zobowiązany jest on złożyć Oświadczenie o miejscu zameldowania, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.”

§ 2

Dotychczasowy zapis § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Czytelnik przy zapisie otrzymuje bezpłatnie Kartę biblioteczną. Za wystawienie duplikatu karty Biblioteka pobiera opłatę zgodnie z aktualnym Cennikiem opłat regulaminowych, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.”

§ 3

Dotychczasowy zapis § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Za przetrzymywanie książek i innych materiałów ponad termin określony w § 3 ust. 2 i 3, wysyłane upomnienia oraz dodatkową korespondencję z tego tytułu, od Czytelnika pobiera się opłaty zgodnie z aktualnym Cennikiem opłat regulaminowych, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.”

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 21 września 2015 roku.

Powyższe zmiany zostały zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną Biblioteki Pedagogicznej

w Płocku dnia 14 września 2015 roku.

Załącznik Nr 1

do Regulaminu wypożyczania zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Płocku i jej Filii

Cennik opłat regulaminowych

§ 2. Prawa i warunki korzystania z Wypożyczalni.

ust. 3 – Za wystawienie duplikatu karty Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 10,00 zł.

§ 4. Przetrzymywanie zbiorów.

ust. 1 – Za przetrzymywanie książek i innych materiałów ponad ustalony termin określony w § 3 ust. 2 i 3, wysyłane upomnienia oraz dodatkową korespondencję z tego tytułu, od Czytelnika pobiera się opłaty:

1,00 zł – koszt przetrzymania za każdy tydzień rozpoczynający się po terminie zwrotu

2,00 zł – koszt upomnienia

wg aktualnego cennika Poczty Polskiej – dodatkowe opłaty pocztowe

Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

Załącznik Nr 2

do Regulaminu wypożyczania zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Płocku i jej Filii

Oświadczenie o miejscu zameldowania

Ja, niżej podpisana(y) ..................................................................., PESEL…………………….. ……

oświadczam, że jestem zameldowany na terenie powiatu (ziemski płocki , grodzki płocki, gostyniński, sierpecki*) pod adresem:

…................................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................

Oświadczam, że:

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” – potwierdzam, że powyższe dane są prawdziwe.

........................................... ……………………………..

Miejscowość, data czytelny podpis

* właściwe podkreślić

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agnieszka Olczyk-Twardy
Dokument z dnia: 02.01.2014
Dokument oglądany razy: 2 672
Opublikował: Piotr Presz
Publikacja dnia: 30.09.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl