Dokument usunięty

Konkurs: Oferta pracy nr 2/2016

Informatyk

Termin przyjmowania zgłoszeń: 23.09.2016, 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.09.2016, 15:00
Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Płocku

Płock, 6 września 2016 roku

Oferta pracy Nr 2/2016

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku,
Gałczyńskiego 26, 09-400 Płock

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Informatyk w wymiarze 1 etatu

1) Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

a) niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatyka i co najmniej 5 lat pracy lub wyższe o kierunku informatyka lub pokrewnym i co najmniej 4 lata pracy,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • praktyczna znajomość języka SQL i administracji serwerem MS SQL w stopniu podstawowym,
 • znajomość języków programowania HTML,
 • znajomość systemów rodziny Linux,
 • znajomość środowiska Windows,
 • znajomość baz danych MS SQL, My SQL,
 • umiejętność analizy logów w zakresie warstwy L2, L3 przesyłu danych,

b) dodatkowe:

 • komunikatywność, systematyczność, obowiązkowość, terminowość,
 • umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania problemów w środowisku pracy,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,

2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • instalacja i konfiguracja nowych systemów dla potrzeb Biblioteki,
 • instalacja i aktualizacja istniejących systemów w Bibliotece,
 • zapewnienie ciągłości pracy systemów w Bibliotece,
 • administrowanie stroną WWW Biblioteki,
 • redagowanie BIP Biblioteki,
 • wsparcie techniczne w zakresie rozwiązywania problemów związanych z komputerami oraz urządzeń peryferyjnych,
 • udzielanie współpracownikom wsparcia i pomocy w obsłudze programów komputerowych oraz sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w bieżącej pracy Biblioteki,
 • stała opieka nad sprzętem i oprzyrządowaniem będącym na wyposażeniu Biblioteki, dbałość o ich sprawność techniczną, dokonywanie drobnych napraw,
 • obsługa i nadzór nad funkcjonowaniem sieci i programów komputerowych funkcjonujących w Bibliotece,
 • wprowadzanie danych do bazy i obsługa systemu komputerowego,
 • współpraca z innymi pracownikami, w szczególności z bibliotekarzem systemowym,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi,
 • uczestniczenie w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych,

  3)
  Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
 • list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych (w przypadku osób pozostających w zatrudnieniu – zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz.902),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

4) Warunki pracy na stanowisku:

Praca przy komputerze w budynku, w którym mieści się siedziba Biblioteki, przy ul. Gałczyńskiego 26 w Płocku. Budynek, w którym mieści się główna siedziba Biblioteki w Płocku wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych. Przewidywane wyjazdy do Filii Biblioteki w Gostyninie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

5) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

6) Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze – informatyk – Oferta pracy Nr 2/2016” na adres:

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
Gałczyńskiego 26
09-400 Płock

lub dostarczyć do Biblioteki Pedagogicznej w Płocku (do Kadr – pokój B2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 23 września 2016 roku.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Formularz kwestionariusza osobowego oraz wymagane oświadczenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane drogą elektroniczną, po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o jego wyniku będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Płocku (www.bp.plock.edu.pl) przez co najmniej 3 miesiące.

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku (Kadry – pokój B2).

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku jest:

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Płocku

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku

ul. Gałczyńskiego 26

09-400 Płock.

Dane będą przetwarzane do celów naboru pracowników. Obowiązek podania danych osobowych przez kandydatów do pracy w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 902). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Płocku informuje, że termin rozstrzygnięcia naboru

na wolne stanowisko urzędnicze:

Informatyk w wymiarze 1 etatu

(Oferta pracy Nr 2/2016)

zostaje przesunięty na dzień 27 września 2016 roku.
Wersja PDF
Kwestionariusz osobowy.

Oświadczenia


Opublikowano dnia: 06.09.2016
wydruk z dnia: 25.06.2024 // www.bip.bpplock.pl